• عکس خبري -موانع و مشکلات رونق توليد

    موانع و مشكلات رونق تولید

    تقویت دانش و فناوری در تولید است كه می‌تواند بهره‌وری تولید را به شدت بالا ببرد. در اینجا اقتصاد دانش‌بنیان مطرح است.