• عکس خبري -پايان داعش و آغاز سردرگمي حاميان

    فراز و فرود پروژه خلافت تروریستی داعش

    پایان داعش و آغاز سردرگمی حامیان

    یك اندیشه راهبردی با فرماندهی سردار سلیمانی و راهبری رهبری معظم انقلاب، استقامت و مبارزه را با خلافت خودخوانده داعش و پروژه آمریكایی‌ـ صهیونیستی دنبال كرده و امروز با سربلندی به پیروزی و افتخار دست یافته و جبهه دشمن را ویران و راهبردهای آنها را در بن‌بست قرار داده است.