• عکس خبري -مديريت راهبردي برندسازي در ايران با کجاست ؟

  اختصاصی نما:

  مدیریت راهبردی برندسازی در ایران با كجاست ؟

  روابط عمومی ها تداركاتی– تشریفاتی است و انتظار از آنها در حد نصب بنر و بستن چراغ و آویز تنزل پیدا كرده است !

 • عکس خبري -هميشه...

  اختصاصی نما:

  همیشه...

  انگشتان در بین خطوط عجیب و آشنای هر پنج شنبه می گردد ؛ ش ه ی د ح س ی ......... سنگ مزار بوی انگشتان سرگشته ی عادت كرده ی پنج شنبه ها را می دهد