• عکس خبري -يک ويروس و  سه نکته اقتصادي

    یك ویروس و سه نكته اقتصادی

    ویروس كرونا در حوزه‌های مختلف آثار زیان‌باری داشته است؛ یكی از پیامدهای عینی و ملموس آن تبعات اقتصادی است كه برای بسیاری از كشورها ایجاد كرده است.