• عکس خبري -قانونگذاري به نفع معيشت مردم

    اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با دكتر حسین راغفر

    قانونگذاری به نفع معیشت مردم

    نمایندگان می‌توانند بسیاری از مسائل اقتصادی را در كوتاه‌مدت و بلندمدت به نفع مردم و معیشت آنها تغییر دهند و بر روال‌های كنونی كه به نفع اكثریت مردم نیست، تأثیر بگذارند.