• عکس خبري -نياز به بازخواني مطهري

    نیاز به بازخوانی مطهری

    دوازدهم اردیبهشت ماه بود كه مغز متفكر انقلاب اسلامی با ضربه گلوله‌ای كه از سلاح «جهل» و «التقاط» و «وابستگی» بیرون آمده بود، به زمین ریخته شد.