• عکس خبري -انکار اختيار!

    انكار اختیار!

    آقای روحانی در ششمین سال ریاست‌جمهوری خود در دیدار با سیاسیون در پاسخ به به مطالبه آنها كه از دولت خواسته‌اند به امور كشور رسیدگی كند، گفته است: «مشكل اصلی این است كه شما همه انتظارات را از دولت دارید؛ ولی باید ببینید دولت چقدر اختیار دارد