• عکس خبري -رفراندوم عليه دموکراسي

  نگاهی به سه تجربه تاریخی درخواست افزایش اختیارات:

  رفراندوم علیه دموكراسی

  در خواست افزایش اختیارات و پیشنهاد برگزاری رفراندوم، بجز آنچه درباره مصدق و بنی‌صدر یاد شد؛ در مواردی دیگر نیز در كنار یكدیگر مطرح شده‌اند. یكی از مشهورترین مصادیق آن را می‌توان ماجرای مشهور به «لوایح دوقلو» دانست.

 • عکس خبري -درس بزرگ فتح خرمشهر

  درس بزرگ فتح خرمشهر

  بی‌شك فتح خرمشهر را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ جنگ هشت ساله برشمرد، آنجا كه سلسله عملیات‌های آزادی‌بخش به كمال خود رسید و به جهانیان اثبات شد انقلاب اسلامی شجره طیبه‌ای است كه در باورهای عمیق این ملت ریشه دارد و در برابر طوفان‌های سهمگین نیز همچنان استوار ایستاده است.