• عکس خبري -تکرار بهانه‌هاي قديمي!

    داشتن قدرت بدون پذیرش مسئولیت

    تكرار بهانه‌های قدیمی!

    «داشتن قدرت بدون پذیرش مسئولیت» ساده‌ترین و واضح‌ترین تعریف و توصیفی است كه می‌توان درباره جریان اصلاحات به كار برد!