• عکس خبري -ملاقات با دشمن به صرف شام!

    ملاقات با دشمن به صرف شام!

    در راهرو‌های ساختمان كنگره آمریكا، وقتی خانم فینشتاین، گوشی‌اش را به سمت خبرنگاران می‌گیرد! اطلاعات یكی از تماس‌های این سناتور دموكرات ایالت كالیفرنیا توجه خبرنگار نشریه «پولیتیكو» را به خود جلب می‌كند! اطلاعات تماس با «محمدجواد ظریف».