• تسلا در پی تولید باتری خودروهای برقی

    طبق گزارشی جدید شركت خودروسازی تسلا مشغول ساخت باتری های مخصوص خود است. در صورت ساخت باتری در تسلا از هزینه چرخه تجهیزات خودرو كاسته می شود و این امر به معنای كاهش قیمت مصرف كننده خواهد بود.