• عکس خبري -پنج پرسش كليدي از جهانگيري

    پنج پرسش كلیدی از جهانگیری

    آیا به نظر ایشان در تنفیذ‌نامه‌ای كه سخن از جابه‌جایی هزاران میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به حساب درآمد عمومی دولت می‌باشد و هیچ عدد و رقمی نیامده، قدری عجیب نیست؟