• عکس خبري -اغاز مرحله نوين در نظام جهاني و زمينه سازي ظهور

    اختصاصی

    اغاز مرحله نوین در نظام جهانی و زمینه سازی ظهور

    امروزه هر لحظه از اقصی نقاط گیتی خبری از توفیقات ان دلهای مجاهدان و یاران ولایت و مهدویت را مالامال از امید و حركت به سوی امادگی جهانی برای صاحب اصلی نهضت عدالت گستر مینماید چرا كه بشریت بانگاه به این نایب برحق دلتنگ واقعی ولی و صاحب حقیقی جهان و منجی بشریت خواهد شد.