• عکس خبري -صداي حکومت ديني

    صدای حكومت دینی

    نهضت مشروطه یكی از حركت‌های مهم ضد استبدادی تاریخ معاصر جهان است. نهضتی پیشرو كه در میان دیگر ملت‌ها الهام‌بخش عدالت‌طلبی و آزادی‌خواهی شد. این نهضت می‌توانست تحولی بزرگ در سرنوشت ملت ایران در مسیر آبادانی و پیشرفت كشور به وجود آورد كه به دلایل متعددی ناكام ماند و به استبداد رضاخانی ختم شد و حركت رو به جلوی ملت ایران حدود هفتاد سال به تأخیر افتاد.