• عکس خبري -دولت در ميدان فسادستيزي

    هفته دولت فرصتی برای مبارزه با فساد...

    دولت در میدان فسادستیزی

    هفته دولت فرصتی است تا رئیس دولت هم گزارشی از عملكرد خود در عرصه فسادستیزی در طول شش سال گذشته ارائه دهد و هم از برنامه‌های دولت برای مقابله با فساد در دو سال پایانی سخن بگوید.