• عکس خبري -رهرو خلف حر

    رنگ عاشورایی نهضت امام -3

    رهرو خلف حر

    طیب گفته بود كه حتی به او وعده داده‌اند كه اگر با آنها همكاری كند، مقام‌های بالائی به او می‌دهند، اما او خودش را در خواب با یاران امام حسین‌(ع) دیده است و ارزش ندارد كه به خاطر مقام‌های دنیوی، آن مقام را از دست بدهد. به همسرش گفته بود برای من غصه نخورید