• عکس خبري -سياهي بر ديوارهاي زندان

    رنگ عاشورایی نهضت امام -5

    سیاهی بر دیوارهای زندان

    پایان سال ۱۳۴۳، با دستگیری بخش عمده‌ای از مبارزان مؤتلفه اسلامی همراه شد. اما زندان مانع از دمیدن حس حماسی عاشورا به زندانیان نگشت. تا آنجا كه شهید عراقی توانست با هماهنگی با مسئولین زندان و مدیریت زندانیان، برگزاری مراسم های مناسبی در زندان را انجام دهد.