• عکس خبري - وارونه‌نمايي رسانه‌هاي دشمن

    بازنمایی پروژه رسانه‌های بیگانه برای مظلو‌م‌سازی از اشرار

    وارونه‌نمایی رسانه‌های دشمن

    بازی با اعداد و اعلام آمار عجیب و غریب درباره تعداد كشته‌شدگان در حوادث اخیر یكی از برنامه‌ها و راهبردهای رسانه‌ها و جریان‌های ضد ایرانی پس از پایان آشوب‌های آبان 98 است!