• عکس خبري -زندگي براي مدرک مدرک براي زندگي!

    زندگی برای مدرك مدرك برای زندگی!

    گاهی این دانشگاه رفتن برای‌مان به یك كابوس تبدیل می‌شود. همه ما تلاش می‌كنیم به دانشگاه برویم تا برای خودمان كسی بشویم، چیزی یاد بگیریم و بر اساس آن شغلی دست و پا كنیم. شغل نه به این معنا كه كسب و كاری ایجاد شود، بلكه معنایش این است كه تمام تلاش‌مان را بكنیم تا یك اداره دولتی، یا یك شركت خصوصی گردن كلفت در ازای ماهیانه‌ای اندك ما را استخدام كند و بر اساس همان كاری كه انجام می‌دهیم و درآمدی كه كسب می‌كنیم برای زندگی آینده‌مان برنامه‌ریزی كنیم. اگر هدف دانشگاه نباشد و مدرك دانشگاهی نداشته باشیم، چه اتفاقی می‌افتد؟