• عکس خبري -دروغ‌هاي بزرگ

    نگاهی به آتشی كه شایعه می‌تواند در یك جامعه به پا كند

    دروغ‌های بزرگ

    این روزها با پیشرفت فناوری و ظهور شبكه‌های گوناگون اجتماعی، سرعت انتشار شایعات نیز افزایش یافته است. در بسیاری از مواقع دشمن از بستر مناسبی كه در اختیار دارد استفاده كرده و شایعات را وارد جامعه می‌كند.

  • نمای نزدیك از زنبورعسل

    این تصویر دیدنی در شهر نیدرزاكسن آلمان به ثبت رسیده است.