نسخه چاپی

آل ظلم اند و آل استبداد

علیرضا قزوه

ده ذی الحجه سرزمین منا

گشت از مکر شمر کرببلاشده دنیا پر از دروغ و نفاق

طاقت مسلمین دنیا طاقراه هامان طریقی از آتش

کعبه در منجنیقی از آتشآل مروان و ال ذی الجوشن

مست حمله به سرزمین یمندر زمین یمن به اسماعیل

تیغ از پشت می زند قابیلپرده داران درون حله به خواب

گردشان مطربان خراب شرابدین شان نیست غیر ظلم و فساد

کاخ هاشان بلند چون شداد" کاخ هاشان بلند و همت پست"

محو نفس اند و رفته اند از دستنزدشان شد مقام ابراهیم

کاخ سبز و سفید و اورشلیمآل ظلم اند و آل استبداد

نیست موسایشان بجز موسادگرم فرمانبری ز کفر و نفاق

تا زنند آتشی به شام و عراقسنگ بر کعبه می زنند هنوز

منجنیق است جرثقیل امروزپرده دارند و دزد و تاراجی

تیغ ها می زنند بر حاجیبه همان مردمی که روزی شاد

ره گشودند روی زین العبادقرنها پیش از این حسین علی

در همین سرزمین حسین علیحج خود را تمام کرد و گذشت

به شهادت سلام کرد و گذشتقرنها پیش حضرت سجاد

پای چون در زمین کعبه نهادحاجیان راه باز می کردند

عرض راز و نیاز می کردنداین همان مردم وفادارند

باز هم رو به کعبه می آرند

**

ده ذی الحجه سرزمین منا

گشت از مکر شمر کرببلاناگهان شاه نابکار حجاز

راه را بست بر جماعت بازشمر گر آب بست این ره بست

حرمت کعبه و منا بشکستاین همان مردمان دلگیرند

به کدامین گناه می میرند؟بارها راه عشق اگر شد گم

راه بگشوده اند این مردمپیش از این بود راضی از این ها

نور چشمان سیدالشهداقرن ها رفته است و اینک باز

ظلم دیگر به میهمان حجازحاجیان خسته از مصائب شام

ظلم اینان کجا و ظلم هشام؟با چنین ظلم و جور و نفس و هوی

ابن عبدالملک کجا و شما!دید او ازدحام اهل حرم

پس کشید از حریم کعبه قدمگرچه او از هوای نفس شکست

بهر نظاره گوشه ای بنشستاستلام حجر نکرد هشام

چون شما تیغ بر نکرد هشامهرچه را آن شقی رعایت کرد

نسل عبدالعزیز غارت کرددر کمال شقاوت این جانی

عید قربان گرفت قربانیکعبه اما سیاهپوش شماست

پرده ای از پیام عاشوراستدارد از دولت ولای حسین

کعبه هم بوی کربلای حسین

۱۳۹۴/۷/۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: