نسخه چاپی

ایرانی‌ها در خارج از كشور چگونه غذا می‌خرند

تحقیق مذكور با هدف بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی برند حلال در بین مسافران ایرانی در خارج كشور انجام گرفته است.

به گزارش نما، تحقیق مذکور با هدف بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی برند حلال در بین مسافران ایرانی در خارج کشور انجام گرفته است و با هدف تعیین نقش پایبندی به فرهنگ سنتی و باورهای مذهبی، سلامت و کیفیت مواد غذایی با برند حلال، اعتماد و وفاداری به برند حلال انجام شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش در زمره تحقیقات توصیفی - پیمایشی قرار دارد که به همت مریم توکلی - مدیر کنترل کیفیت مجتمع بهار رز چناران صورت پذیرفته است، که با توجه به معادله ساختاری مورد بررسی در این تحقیق 4 گروه سنی مشخص شد، حجم نمونه 90 نفر برای هر یک از گروه‌ها در نظر گرفته شد که 360 نفر از خریداران مواد غذایی حلال را انتخاب کردند.

روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از روش خوشه‌ای و طبقه‌ای است. داده‌های دسته‌بندی شده از طریق ابزار اصلی (پرسشنامه) با استفاده از نرم‌افزار spss در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هر کدام از خوشه‌های نمونه به چهار طبقه رده‌های سنی (30-20، 40-31، 50-41 و بالاتر از 50 سال) تقسیم شد.

همچنین مشاهده می‌شود که 52 درصد خانم و 48 درصد آقا در این طرح شرکت داشته‌اند و بیشتر افراد (35درصد) دارای مدرک کارشناسی بوده‌اند که نسبت به سایر مدارک تحصیلی بیشتر بوده است.

یافته‌های این طرح برای آزمودن مدل تحقیق از تحلیل داده‌ها به‌وسیله مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برای بررسی نرمالیتی داده‌های پرت حذف و از نظر چولگی و برجستگی بررسی شد. آزمون بارتلت و کایزر - میر - اوکین (KMO) برای کفایت تحلیل عاملی داده‌ها انجام شد و مقدار آمار به دست آمده (755%) نشان داد که مقدار داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب است.

میانگین سلامت و کیفیت مواد غذایی موثر بر قصد خرید مسافران براساس نتایج اطلاعات توصیفی از دیدگاه آزمودنی‌ها 5.15 بود. میانگین بعد اعتماد و وفاداری به برند حلال 5.09 و بعد باورهای مذهبی و فرهنگی سنتی 5.25 بود که همگی میانگین‌ها از سطح متوسط 5 به میزان نامحسوسی بیشتر بودند. در این تحقیق هر چند میانگین باورهای مذهبی و فرهنگ سنتی از نظر مقدار بیشتر بود اما این تفاوت معنادار نبود.

نتیجه‌گیری این طرح اینگونه استنباط می‌شود که عوامل فردی و اجتماعی در تصمیم خرید مواد غذایی برند حلال موثر است. هر سه بُعد مورد مطالعه بر رفتار خرید مسافران ایرانی در استفاده از مواد غذایی با برند حلال تاثیرگذار است، اما تاثیر باورهای دینی و مذهبی در این بین بیشتر بوده است.

با نظر به پارامترهای مورد بررسی در تعیین این بُعد، می‌توان اهمیت هر یک از این پارامترها را برای مواد غذایی برند حلال مشخص و در امر تولید بر آنها تاکید کرد.

همچنین با توجه به مفهوم حلال در هر سه گروه و افزایش جمعیت مسلمان باید با در نظر گرفتن سطح کیفیت و سلامت محصول مشتریان مسلمان را نسبت به برند حلال وفادار حفظ کرد.
منبع: تسنیم

۱۳۹۶/۱۰/۱۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...