در یك بزرگراه؛

هولناك ترین لحظات برای كودك خوش شانس چینی

یك كودك خوش‌شانس چینی كه سوار بر خودروی پدربزرگش بود در جریان رانندگی در یك بزرگراه ناگهان با گشوده شدن در عقب به بیرون پرت شد و بی‌آنكه صدمه‌ای ببیند از جایش برخاست و شروع به دویدن كرد.

به گزارش نما به نقل از ایران، در این فیلم ویدیویی می‌بینیم پدربزرگ در حال رانندگی با اتومبیل ون خود است که ناگهان در پشتی ون باز شده و این بچه 2 ساله از آن به بیرون می‌افتد.

کودک که بشدت وحشت کرده در طول بزرگراه به دنبال خودروی پدربزرگش می‌دود. خوشبختانه این کودک چینی بسیار خوش‌شانس بوده که در این فاصله اتومبیل دیگری از راه نرسیده تا او را زیر بگیرد؛ اما در همان لحظات 2 کامیون از سمت چپ و یک اتوبوس از سمت راست کودک از راه می‌رسند و از دو سویش می‌گذرند.

در همین حال چند موتورسوار و راننده خودروی پشتی که در حال فیلمبرداری از این صحنه بودند متوقف شدند و کودک وحشت‌زده و شوکه شده را که در حال فرار بود در آغوش گرفتند و او را صحیح و سالم به پدربزرگش تحویل دادند.

«یانگ وفو» پدربزرگ این بچه می‌گوید: من متوجه حادثه نشدم و نفهمیدم چگونه در عقب باز شده و نوه‌ام به بیرون افتاده. چند لحظه بعد به چهارراهی رسیدم و پشت چراغ قرمز در انتظار بودم که بوق خودروهای دیگر مرا متوجه حادثه‌ای غیرعادی کرد و راننده‌ای به من گفت که نوه‌ام از ماشین به بیرون پرت شده است.
ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۳