• عکس خبري -گره باز نشدني افزايش جمعيت

    گره باز نشدنی افزایش جمعیت

    در شرایطی كه مسائل اقتصادی كوتاه مدت منجر به ایجاد نارضایتی از دولت شده است باید توجه داشت در لایه­ های زیرین آن ممكن است مخاطرات جدی برای آینده و به ویژه قشر زنان پیش بیاید، قشری كه مادر بودن حق طبیعی و مسلم آنها است و سلب این تجربه شیرین مشكلات بسیاری را برای آنها و برای مجموعه نظام اسلامی به همراه خواهد داشت.