• عکس خبري -دولت از سياست هاي گذشته خود اظهار ندامت کند

    علیرضا بیگی در گفتگو با نما:

    دولت از سیاست های گذشته خود اظهار ندامت كند

    عضو كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اگر حمایت گروه های اجتماعی مردم را فارغ از دسته بندی های سیاسی طلب می كند باید واقعیات را صادقانه به مردم گفته و از سیاست های گذاری های گذشته خود كه وضع كشور را نابسامان كرده اظهار ندامت كند.