• عکس خبري -پاسداري از شريعت اسلام بدون نظارت و مشارکت همگاني ممکن نيست

    درگفتگو با مدرس حوزه علمیه خواهران بررسی شد:

    پاسداری از شریعت اسلام بدون نظارت و مشاركت همگانی ممكن نیست

    پاسدارى از اسلام و شریعت بدون نظارت و مشاركت همگانى در ارشاد و دعوت یكدیگر به انجام نیكى‏ها و مبارزه با كژی‏ها ممكن نبود، و این وظیفه خطیر بر دوش همه امت اسلامى از زن و مرد قرار دارد؛ یعنی در این بین جنسیت مطرح نیست.