• عکس خبري -مبارزه همه‌جانبه

    سامانه اموال مسئولان فعال شد

    مبارزه همه‌جانبه

    «سامانه اموال مسئولان فعال شده است» خبری است كه رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام كرده است، اما این سامانه چیست؟