تصویری زیبا از خورشید گرفتی در آسمان تهران

آخرین خورشیدگرفتگی قرن صبح یكشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ به وقوع پیوست.

2832460.jpg

۱۳۹۹/۴/۲

اخبار مرتبط