• عکس خبري -تئوري مرد ديوانه!

    تئوری مرد دیوانه!

    در روزهای گذشته، دستگاه عملیات روانی آمریكا به همراه بخش نظامی آن جنگ پرشدت روانی را علیه كشورمان آغاز كرده‌ تا بتواند اثر تحریم‌ها و تهدیدهای آمریكا را برای ملت ایران ملموس‌تر كند.